NIEZALEŻNY SERWIS REGIONALNY

(www.noworadomsk.pl, www.noworadomsk.com, www.kplawno.republika.pl, www.plawno.com)

ZASADY UŻYTKOWANIA

Nieznajomość przepisów prawnych nie zwalnia od odpowiedzialności i konsekwencji. Nie jest i nie może być okolicznością łagodzącą.

Nota prawna www.noworadomsk

Witajcie w NIEZALEŻNYM SERWISIE REGIONALNYM.

Zaprojektowano i wykonano dla Was ten serwis tak, aby dostarczał Wam maksymalną wygodę oraz łatwy dostęp do informacji.
Mam nadzieję, że się to udało. Mam również nadzieje, że będziecie uczestniczyć w jego rozbudowie. Wasze opinie są bardzo ważne, jako że będę starał się rozwijać witrynę zgodnie z Waszymi sugestiami.
W zamian proszę Was jedynie o uważne zapoznanie się z Notą Prawną, zanim rozpoczniecie korzystanie z serwisu.
Wszelkie prawa do niniejszego serwisu przysługują właścicielowi i wyznaczonym członkom Redakcji. Korzystanie z serwisu internetowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione poniżej warunki, bez możliwości zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści.
Jeżeli nie akceptujecie poniższych warunków nie jesteście niestety uprawnieni do korzystania z serwisu internetowego www.noworadomsk
Autor ma prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszej noty, zaś użytkownicy serwisu internetowego zobowiązani są do wyrażenia zgody na jej każdorazową treść oraz na warunki, jakie musicie spełnić.
 1. Prawo autorskie.
  1.1  Serwis internetowy www.noworadomsk jak też poszczególne elementy serwisu, stanowią własność chronioną prawem, jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie materiałów znajdujących się w niniejszej witrynie może stanowić naruszenie prawa własności, ochrony znaków towarowych oraz innych praw.
  Redakcja www.noworadomsk wyraża zgodę, abyście przeglądali serwis, drukowali fragmenty tego serwisu wyłącznie dla użytku osobistego.
  Kopiowanie lub drukowanie wymaga zachowania i odtwarzania każdego bez wyjątku ostrzeżenia zawartego w materiałach o przysługujących autorom prawach autorskich lub innych prawach.
  Serwis ten jak też jego poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane chyba, że Redakcja wyrazi na to pisemną zgodę.
  1.2  Przystępując do korzystania z serwisu ponosicie całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.
  1.3  Wszystkie użyte w niniejszym serwisie znaki, fotografie, loga i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.
 2. Wyłączenie odpowiedzialności.
  2.1  Wszystkie informacje i treści zawarte w serwisie www.noworadomsk zostały zebrane i opracowane przez twórcę serwisu w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne, jednakże autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez Was w związku z korzystaniem z serwisu.
  Informacje zamieszczone na serwisie nie mają również charakteru oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  2.2  Skutki wykorzystania przez Was informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu, zawartości innych stron połączonych z serwisem, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe straty, szkody i inne wypadki spowodowane przez Was lub osoby trzecie powstałe w wyniku działań związanych z użytkowaniem serwisu, przerwy w dostępie do sieci, wszelkie błędy sytemu komputerowego, utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, wirusami lub innymi okolicznościami, jakiekolwiek inne działania osób trzecich naruszające prawo.
 3. Ogólne zasady korzystania z serwisu.
  Treści zawarte w serwisie internetowym www.noworadomsk mają charakter informacyjny.
  Informacje zamieszczone w serwisie internetowym www.noworadomsk mogą być zmienione bez uprzedzenia w każdym czasie.
  Korzystając z tego serwisu internetowego zobowiązujecie się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obwiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem zasad obowiązujących w sieci oraz z dobrymi obyczajami.
  Redakcja www.noworadomsk ma prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania korzystania z serwisu bez konieczności powiadamiania o tym fakcie.
 4. Prawo właściwe
  Korzystanie z niniejszego serwisu internetowego podlega prawu polskiemu.
  We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z serwisu internetowego mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  Wszelkie podmioty naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z niniejszego serwisu ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.
 5. Ochrona prywatności.
  5.1  Osoby korzystające z serwisu internetowego www.noworadomsk pozostają anonimowe tak długo, aż same nie zadecydują inaczej.
  5.2  Jeżeli jednak przekażesz nam informacje dotyczące Twoich danych osobowych, takie jak adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu, dane demograficzne i inne informacje identyfikujące, to informacje takie nie będą ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży ani w ramach naszych kontaktów) jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba że wcześniej Cię o tym poinformujemy, zostaniemy przez Ciebie upoważnieni lub taki obowiązek spoczywa na nas na mocy obowiązującego prawa.
  Redakcja www.noworadomsk przechowuje i przetwarza wszelkie informacje z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
 6. Odnośniki do innych witryn internetowych
  Odnośniki do innych witryn internetowych są umieszczane wyłącznie w celu zapewnienia wygody użytkownikom. Skorzystanie z jednego z tych odnośników powoduje opuszczenie niniejszej witryny. Redakcja nie monitoruje zawartości wszystkich witryn internetowych, do których prowadzą odnośniki, nie kontroluje tych witryn, ani nie bierze za nie odpowiedzialności. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za te witryny, za żadne oprogramowanie, informacje lub inne produkty oraz materiały, które można w nich znaleźć, ani też za rezultaty korzystania z tych witryn. Decydując się na przejście do jednej z innych witryn internetowych, do których prowadzą odnośniki z niniejszej witryny, użytkownik działa wyłącznie na swoją odpowiedzialność.
 7. Umieszczanie odnośników do niniejszej witryny
  Odnośniki do niniejszej witryny można umieszczać w innych witrynach tylko zgodnie z warunkami określonymi w Zasadach tworzenia odnośników do witryny www.noworadomsk oraz zgodnie ze wszystkimi stosownymi prawami.
 8. Zasady tworzenia odnośników do witryny

  Witryna z odnośnikiem do witryny www.noworadomsk:

  • Może posiadać odnośnik, ale nie może powielać zawartości witryny www.noworadomsk
  • Nie może modyfikować wyglądu przeglądarki ani otwierać zawartości witryny www.noworadomsk w ramce
  • Nie może podawać nieprawdziwych informacji o związku z witryną www.noworadomsk
  • Nie może przedstawiać nieprawdziwych informacji o zawartości serwisu www.noworadomsk
  • Nie może korzystać z logo bez pozwolenia
  • Nie może również zawierać treści, które mogłyby być postrzegane jako niecenzuralne, obraźliwe lub kontrowersyjne oraz może zawierać wyłącznie treści odpowiednie dla użytkowników w każdym wieku

  Redakcja www.plawno.com, www.noworadomsk grudzień 2000 r.

  Prawa autorskie © Zdzisław Wiśniewski
  (www.plawno.com/www.kplawno.republika.pl/www.noworadomsk.com/www.noworadomsk.pl) wszystkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie zapytania kierować:
Administrator
lub na adres pocztowy umieszczony na stronie startowej SERWISU.