MUZEUM REGIONALNELogo TMP

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM W RADOMSKU

Założone w 1987 r. działało do początku 1991 r.
Wznowiło działalność 30. 06. 2000 r.
adres: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Radomsku, ul. Narutowicza 1,
97–500 Radomsko, tel. (0–44) 683–56–51.
Przewodniczący Zarządu: Dariusz Solarz

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Radomsku jest organizacją społeczną
o charakterze kulturalno – oświatowym, skupiającą w swoich szeregach miłośników
i sympatyków Muzeum Regionalnego w Radomsku.

Celem i zadaniem Towarzystwa jest popularyzowanie wśród społeczeństwa, a zwłaszcza ludności miasta i przyległych terenów, zbiorów Muzeum Regionalnego w Radomsku oraz jego działalności naukowej, oświatowej i artystycznej.
Realizuje go przez ścisłą współpracę z Muzeum w zakresie gromadzenia i konserwacji zbiorów oraz pomoc w jego pracach naukowych, popularyzatorskich i wychowawczych. W tym celu organizuje odczyty, kursy, wycieczki, konkursy, wystawy . Prowadzi własną działalność wydawniczą i współpracuje z Muzeum Regionalnym w Radomsku przy realizacji wspólnych wydawnictw .
Zajmuje się też rozpowszechnianiem wydawnictw własnych i muzealnych organizując kiermasze i rozdając darmowe broszury i zaproszenia. Towarzystwo stara się też brać udział w przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym i artystycznym, bądź popularyzujących wiedzę historyczną i ogólną nie związanych bezpośrednio z działalnością muzeum.

Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Korzysta też wielokrotnie z wsparcia, pomocy i dorobku innych radomszczańskich stowarzyszeń. Stale współpracuje z Radomszczańskim Towarzystwem Fotograficznym im . Edmunda Osterloffa, Radomszczańskim Klubem Kolekcjonerów i radomszczańskimi stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Współpraca ta owocuje organizacją wspólnych wystaw i imprez w muzeum, wzajemną pomocą przy organizowaniu różnych przedsięwzięć. Stwarza możliwość uzyskania przyjacielskiej rady przy załatwianiu spraw organizacyjnych czy pozyskiwaniu funduszy.

Na przestrzeni ostatnich lat Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Radomsku było organizatorem kilku wydarzeń..
Najważniejsze to wojewódzki konkurs na rzeźbę ludową „Mój Jubileusz 2000”, w którym wzięło udział 42 rzeźbiarzy ludowych z terenu całego województwa łódzkiego, a wystawa pokonkursowa gościła w kilku muzeach naszego województwa.
Wydaje „Nasz Świat” – biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku. Wydawnictwo nieregularne, popularyzujące działalność Muzeum i zaprzyjaźnionych stowarzyszeń, oraz będące miejscem publikowania artykułów dotyczących historii, archeologii , etnografii i sztuki związanych z miastem i okolicą. Informujemy w nim Radomszczan o pracy Muzeum Regionalnego w Radomsku, omawiając wystawy i wydarzenia muzealne, publikując roczne sprawozdania z działalności muzeum.
W biuletynie umieszczamy też informacje o działalności Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku w formie krótkich relacji z organizowanych konkursów, wycieczek, publikacji prac konkursowych i sprawozdań rocznych Towarzystwa.
W „Naszym Świecie” jest też miejsce dla zaprzyjaźnionych stowarzyszeń, które mogą tu opublikować swoje materiały dotyczące działalności, lub będące pracami ich członków. Najwięcej miejsca i uwagi poświęca się publikowaniu i pozyskiwaniu artykułów dotyczących Radomska i okolic, napisanych przez archeologów, historyków, etnografów, historyków sztuki i amatorów interesujących się Radomskiem i jego okolicami. Towarzystwo pragnie, za pomocą tego wydawnictwa, skupić wokół muzeum grupę ludzi zainteresowanych historią i kulturą regionu oraz pozyskać dla tych zainteresowań uwagę młodzieży i jej wychowawców. Wydawnictwo to jest rozdawane mieszkańcom Radomska.

Towarzystwo było też, współorganizatorem wielu wystaw i imprez organizowanych przez Muzeum. Z kiermaszem wydawnictw muzealnych brało udział w uroczystościach miejskich. Było wydawcą kalendarza planszowego na 2001 rok z reprodukcjami starych kart pocztowych z Radomska. Współorganizatorem konkursu plastycznego dla najmłodszych na świąteczną kartę pocztową „Dzisiaj w Betlejem” i konkursu historycznego dla szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych „Wojenne wspomnienia – II wojna światowa w historii Radomska i okolic”. Wraz z muzeum organizuje w czasie wakacji jednodniowe wycieczki dla dzieci spędzających wakacje w mieście. Ich uczestnicy poznają atrakcyjne pod względem krajoznawczym, bogate w zabytki i naznaczone wydarzeniami historycznymi okolice naszego miasta. Towarzystwo jest też organizatorem wycieczek dla dorosłych – członków Towarzystwa i ich gości. Uczestnicy zwiedzają interesujące miejsca i wystawy, muzea, zabytki, rezerwaty, miasta. Mają również możliwość odpocząć i pospacerować w pięknych, ciekawych miejscach. Są to jednodniowe wyjazdy, organizowane z myślą o mniej zamożnych mieszkańcach miasta. Chcemy by ich uczestnikami mogły być całe rodziny lub dziadkowie z wnukami a równocześnie, by sobotni miły i pouczający wypoczynek nie obciążał zbytnio budżetu domowego.

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Radomsku, obok kontynuowania dotychczasowych form działalności przygotowuje się do organizowania nowych przedsięwzięć – zarówno własnych jak i nowych form pomocy dla muzeum przy organizowaniu wystaw i konkursów, imprez, prac badawczych i popularyzacji wiedzy o regionie. Zamierza, też rozszerzyć współpracę z dziećmi i młodzieżą oraz rozwijać własną działalność naukową i badawczą. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Radomsku swoją działalność kieruje do wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta i okolicy. Zapraszamy na członków wszystkie osoby gotowe wspierać działalność radomszczańskiego muzeum.
Zapraszamy też wszystkich do korzystania z naszego dotychczasowego dorobku w postaci publikacji I organizowanych imprez (wycieczek, konkursów).

Szczegółowe informacje dotyczące Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku i jego działalności znajdują się pod adresem  www.tpm.radomsko.pl

Powrót


Copyright © 2000 – 2008 Zdzisław Wiśniewski  Wszelkie prawa zastrzeżone.