logo

WYDAWNICTWA

Z inicjatywy Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami Oddział w Radomsku wydano niżej przedstawione pozycje książkowe w ramach cyklu – „Monografia Radomska” (prace magisterskie).
Iwanowicz
1.
Pichit
2.
Szlegier
3.
Sztajno
4.
1. Izabela Iwanowicz – „Stan sanitarny Radomska w latach 1918–1939r”. Praca poświecona higienie miasta, utrzymaniu porządku, higienie otoczenia i działalności na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców. Tekst uzupełniony zdjęciami zbiorowymi osób, które w znaczący sposób przyczyniały się do realizacji wymienionych w treści zadań. Uwidoczniono też obiekty sanitarne adekwatne do omawianego okresu, ze szczególnym podkreśleniem znaczenia łaźni miejskiej.
2. Anna Pichit – „Powiat radomszczański za panowania Andegawenów i pierwszych Jagiellonów” – obejmuje burzliwy okres przekazania polskiego tronu Jadwidze Andegaweńskiej, jej związkowi z Władysławem Jagiełłą oraz Zjazdów szlacheckich w latach 1382 i 1384 w Radomsku które zadecydowały o tych zmianach. Znaczenie Unii Polsko–Litewskiej w aspekcie polityki polskiej i europejskiej. Załączone fotografie, najstarsza pieczęć miasta, oraz szczególnie cenną gotycką Piętę z roku 1420.
3. Ewa Szlagier – „Region radomszczański w Polsce piastowskiej” – poszczególne rozdziały obejmują podziały administracyjno–polityczne i kościelne, rozwój społeczno gospodarczy, miejsce regionu w polityce Piastów, życie duchowe i kulturę. Książka wzbogacona tabelami, rycinami, barwnymi fotografiami obiektów sakralnych i tablicy fundacyjnej klasztoru 0.0. Franciszkanów w Radomsku z roku 1328.
4. Antoni Sztajno – „Z dziejów genezy i rozwoju Radomska w okresie od XI/XII do XVI wieku” – książka obejmuje najstarszy okres grodziska na bazie którego rozwinęło się z czasem miasto. Poszczególne rozdziały obejmują charakterystykę warunków fizjograficznych Radomska, najstarsze osadnictwo, genezę i rozwój gospodarczy, gospodarkę finansową i najważniejsze przejawy udziału w życiu politycznym, życie religijne w średniowieczu. Praca wzbogacona fotografiami eksponatów muzealnych oraz dokumentu lokacyjnego.
(Z.G)
Wydawnictwa są do nabycia w Muzeum Regionalnym w Radomsku oraz Oddziale TOnZ.
W przygotowaniu znajduje się praca magisterska Marka Kopra „Pieśni ludowe Ziemi Radomszczańskiej na podstawie zbiorów własnych”. Autor, radomszczanin jest dyrygentem radomszczańskiego chóru „Cantabile”. Poprzednio prowadził „Chór Moniuszkowców”.
(R.B)

Dalej


Copyright © 2000 – 2008 Zdzisław Wiśniewski   wszelkie prawa zastrzeżone.